ประวัติความเป็นมา
    
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555  เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐในด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อสนองตอบตามความต้องการของ ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน โดยมี พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดล วรอุไร อดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์
 
  ปรัชญา
    
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถเป็นผู้ใฝ่รู้ ค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะ เจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทยศาสตร์ที่เหมาะสมทั้งในด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ รู้จักคิดพิจารณา วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสาร นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สามารถดำรงตนอยู่ได้ในชุมชนและเป็นที่พึ่งของชุมชน
 
  ปณิธาน
    
มุ่งสร้างแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ใฝ่รู้ค้นคว้าด้วยตนเอง มีทักษะและเจตคติ ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทยศาสตร์ที่เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
 
  วิสัยทัศน์
    
สถาบันการแพทย์ชั้นนำเพื่อชุมชนของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
  พันธกิจของหน่วยงาน
  1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ชั้นนำเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีจิตสำนึกในการบริการชุมชน
  2. ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนาชุมชน
  3. ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัย
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
    
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพของแพทยสภา พ.ศ. 2545 ตามแนวทาง การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับเพิ่มเติมรับรองโดยคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546)  และตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
  มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพแพทย์
  มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และความภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์
  มีความสนใจ ใฝ่รู้ ขวนขวาย และค้นคว้า มีวิจารณญาณ สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งการวิจัยทางการแพทย์ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
  มีความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อเนื่อง
  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อความหมายและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
  มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้าน (พหุศักยภาพ) สามารถปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเอง  ในการประกอบวิชาชีพแพทย์และด้านการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างเด่นชัดและสามารถให้การอบรม ด้านการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการสาธารณสุขแก่ชุมชนและสังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดี และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี
  มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ทุกแง่มุม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม
  มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ และความรู้ความสามารถของตนเอง
  มีความสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในชุมชนเมือง และในชนบท เป็นที่พึ่งของประชาชน ครอบครัว และชุมชน มีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  สามารถประยุกต์และเลือกใช้เทคโนโลยี ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ ให้สุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการวางแผนครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามความจำเป็น และเศรษฐฐานะของผู้ป่วยและสังคม
 
  อัตลักษณ์
ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูจรรยาบรรณ
มุ่งมั่นเพื่อชุมชน คิดค้นและวิจัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้านภาษา
ศรัทธาความเป็นไทย  
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570