สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น  4 อาคารปรีคลินิก M3
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

Phone:
+66 5391 6566, +66 5391 6567
Fax:+66 5391 6570
Email: med@mfu.ac.th
Website: http://www.mfu.ac.th/school/medicine/
Facebook : https://www.facebook.com/med.mfu

 

   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570