หลักสูตรปริญญาตรี
ชื่อสาขาวิชา : แพทยศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : พ.บ.

 

 

   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570