ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ ๑๔ ปี ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย
 
 

ผลงานวิจัยจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในหนังสือ “๑๔ ปี ภาคีวิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ดังนี้

1.       อุปกรณ์ครอบลดฝุ่นเลื่อยตัดเฝือกไฟฟ้าโดยนายพงศ์ธีระ เสรีสันติกุล เป็นผู้ประดิษฐ์ และ อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2.       อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวข้อศอกและข้อเข่าพร้อมชุดควบคุม  โดยนายพงศ์พันธุ์ ไมตรีอโนทัย เป็นผู้ประดิษฐ์ และ อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

3.       โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อแสดงคิวเข้ารับบริการทางการแพทย์ด้วยระบบปฏิบัติการเวลาจริง หรือ “ดอกเตอร์คิว  โดยนายสรวิศษิ์ อมรทิพย์วงศ์ เป็นผู้ประดิษฐ์ และ อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อบันทึกข้อมูลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ดูแลผู้ป่วย  โดยนางสาวภาวดี สุปรียาพร เป็นผู้ประดิษฐ์ และ อาจารย์ นายแพทย์อานนท์ จำลองกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 
 
ประกาศเมื่อ : 23/07/2562  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570