ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)
 
 

ประกาศรับสมัครพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)   สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

1. คุณสมับติทั่วไป   ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (คลิกที่นี่)

2. คุณสมบัติเฉพาะ

     2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท / เอก   ในสาขาวิชาเภสัชวิทยา ในหลักสูตรที่มีการลงทะเบียนเรียนวิชาทางเภสัชวิทยา   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต   สำหรับหลักสูตรปริญญาโท  

          หรือไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตสำหรับหลักสูตรปริญญาโท+เอก  

     2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาโลหิตวิทยา

     2.3 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต   และได้รับวุฒิบัตรความชำนาญในสาขาพยาธิวิทยาคลินิก หรือ พยาธิวิทยากายวิภาค

 

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่

1. ระบบออนไลน์ (คลิกที่นี่)

2. ดาวน์โหลดใบสมัครงาน (คลิกที่นี่) และส่งเอกสาร มาที่

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

57100

 
 
ประกาศเมื่อ : 9/06/2557  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570