กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 

กำหนดการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ณ  อาคารปรีคลินิก M3ห้อง 412ชั้น 4

วันศุกร์ที่ 3เมษายน พ.ศ. 2558เวลา 08.30 – 12.00 น.

 

 

ขั้นตอนที่

เวลา

กิจกรรม

1

08.30-09.00 

 

 ลงทะเบียนการทำสัญญา การเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2558

 

2

09.00-10.00

 

 

 กล่าวต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชา  แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา 2558

        ณ  อาคารปรีคลินิก M3 ห้อง 412 ชั้น 4

โดย    1. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

             (อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) 

         2. พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร

             (คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)   

3

10.00-12.00

 

 การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

ณ  อาคารปรีคลินิก M3 ห้อง 412 ชั้น 4

 

 
 
ประกาศเมื่อ : 1/04/2558  

 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570