ผู้บริหาร
 อาจารย์
 ปฏิบัติการ
 นักศึกษา
 
     
 
  ผู้บริหาร
 

 
ชื่อ - สกุล
  พลโท ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์นพดล วรอุไร
 
ตำแหน่ง
  คณบดี
 
E-mail
  nopadol.wor@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391-6571
 
การศึกษา
  - FRCST, FACS, FRCSEd, FAMS, FCSSL (Hon), FRACS (Hon), FICS (Hon)
      - Doctor of Medicine

..เพิ่มเติม..
 
 
ชื่อ - สกุล
  นายแพทย์ประเสริฐ หลุยเจริญ
 
ตำแหน่ง
  ที่ปรึกษาสำนักวิชา
 
การศึกษา
  - Diploma, Thai Board of Internal Medicine
      - Doctor of Medicine
 
 
ชื่อ - สกุล
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุภกร โรจนนินทร์
 
ตำแหน่ง
  รองคณบดี
 
การศึกษา
  - ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์),ว.ว.(ศัลยศาสตร์),Certificate Head&Neck Surgical Oncology
      - Doctor of Medicine
 
 
ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ แพทย์หญิง จิตรลดา อุทัยพิบูลย์
 
ตำแหน่ง
  รองคณบดี
 
E-mail
  aoyaimc015@gmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6568
 
การศึกษา
  - Thai Board of Internal Medicine
      - Doctor of Medicine

..เพิ่มเติม..
 
 
ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ ดร. ศิวพร ประมาลย์
 
ตำแหน่ง
  ผู้ช่วยคณบดี
 
E-mail
  siwaporn_biomed@yahoo.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6579
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Biomedical Sciences)
      - B.Sc. (Biology, Second class honors)

..เพิ่มเติม..
 
 
ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ นายแพทย์ วิวรรธน์ เชี่ยวศิลป์
 
ตำแหน่ง
  ผู้ช่วยคณบดี
 
ติดต่อ
  0-5391-6588
 
รวมทั้งหมด 6 คน 1 หน้า : 1


 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570