ผู้บริหาร
 อาจารย์
 ปฏิบัติการ
 นักศึกษา
 
     
 
  อาจารย์
 

 
ชื่อ - สกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา
 
ตำแหน่ง
  อาจารย์
 
E-mail
  cpraputp@gmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6579
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Physiology)
      - B.Sc. (Medical Technology)

..เพิ่มเติม..
 
 
ชื่อ - สกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ อภิชาติปิยกุล
 
ตำแหน่ง
  อาจารย์
 
E-mail
  chatchawann.api@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391-6568
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Medical Science)
      - M.Sc. (Microbiology)

..เพิ่มเติม..
 
 
ชื่อ - สกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยง รุจจนเวท
 
ตำแหน่ง
  อาจารย์
 
E-mail
  chaiyong@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391-6568
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Phamacology)
      - M. Sc. (Phamacology)

..เพิ่มเติม..
 
 
ชื่อ - สกุล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา อดุลตระกูล
 
ตำแหน่ง
  อาจารย์
 
E-mail
  araya.adu@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391-6580
 
การศึกษา
  - M.Sc. (Anatomy)
      - B.Sc. (Nursing and Midwifery)
 
 
ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ ดร. สุรเชษฐ์ วุฒิศิลป์
 
ตำแหน่ง
  อาจารย์
 
E-mail
  surachet.woo@mfu.ac.th
 
ติดต่อ
  0-5391-6579
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Medical Science)
      - M.Sc. (Medical Biochemistry)

..เพิ่มเติม..
 
 
ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ ดร. ภควดี สมหวัง
 
ตำแหน่ง
  อาจารย์
 
E-mail
  s_puckavadee@yahoo.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6580
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Parasitology)
      - M.Sc. (Parasitology)

..เพิ่มเติม..
 
 
ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ ดร. ธนียา หาวิเศษ
 
ตำแหน่ง
  อาจารย์
 
E-mail
  thanya.ink@gmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6580
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Neuroscience)
      - M.Sc. (Medical Physiology)

..เพิ่มเติม..
 
 
ชื่อ - สกุล
  อ.ดร.ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล
 
ตำแหน่ง
  อาจารย์
 
E-mail
  pathamet@hotmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6575
 
การศึกษา
  - Ph.D. (Parasitology)
      - B.Sc. (Medical Technology)

..เพิ่มเติม..
 
 
ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ กีรติ วันชัย (ลาศึกษาต่อ ปริญญาเอก)
 
ตำแหน่ง
  อาจารย์
 
E-mail
  keeratiwan14@gmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6580
 
การศึกษา
  - M.Sc. (Physiology)
      - B.Sc. (Medical Technology, First class honors)
 
 
ชื่อ - สกุล
  อาจารย์ กีรติ์การ สมส่วน (ลาศึกษาต่อ ปริญญาเอก)
 
ตำแหน่ง
  อาจารย์
 
E-mail
  kee_kyopt@hotmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6578
 
การศึกษา
  - M.Sc. (Anatomy)
      - B.Sc. (Physical Therapy)
 
รวมทั้งหมด 28 คน 3 หน้า : 1 [2][3] >>


 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570