ผู้บริหาร
 อาจารย์
 ปฏิบัติการ
 นักศึกษา
 
     
 
  ปฏิบัติการ
 

 
ชื่อ - สกุล
  นิตยา งามเหมาะ
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  nittaya1nn@gmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6566
 
 
ชื่อ - สกุล
  ณฐมณ กันแก้ว
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  wonderfulmonaa@gmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6567
 
 
ชื่อ - สกุล
  เบญญาภา ชุ่มมงคล
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  tuktik.kc@gmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6591
 
 
ชื่อ - สกุล
  กิตติคุณ เครือน้อย
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  kruanoi@hotmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6567
 
 
ชื่อ - สกุล
  นายธนากร ศรีวงศ์พันธ์
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 
E-mail
  Siam.ballpama@gmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6567
 
 
ชื่อ - สกุล
  นพรัตน์ ศรีสะอาด
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 
E-mail
  23noppa@gmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6566
 
 
ชื่อ - สกุล
  นางอรทัย ราชอุ่น
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  ort.namfar@gmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6592
 
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวดวงจิตร์ ทองนาคะ
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  noonathong55@gmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6592
 
 
ชื่อ - สกุล
  นางสาวปรางทิพย์ ตันศิริ
 
ตำแหน่ง
  เจ้าหน้าที่บริหาร
 
E-mail
  miss.prangtip.mp@hotmail.com
 
ติดต่อ
  0-5391-6590
 
รวมทั้งหมด 9 คน 1 หน้า : 1


 
   

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566 โทรสาร 0-5391-6570