ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบ Direct Admission

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

         

             ตามที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการเปิดรับสมัคร
เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2566 ไปแล้วนั้น

            บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกได้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยอำนาจการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission จำนวน 2 คน มีรายชื่อดังนี้

 

          1.  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  รอบที่ 4 ระบบรับตรงอิสระ Direct Admission   รายละเอียด

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 2563 ครั้ง