งานวิจัยอาจารย์

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

# Title Journal Author Link
1 Semi-Outdoor Filterless Air Purifier for Smog and Microbial Protection with Water Purifier System National Library of Medicine Arnon Jumlongkul File
2 Robotic-Assisted Surgery for Cadaveric Skull Opening: A New Method of Autopsy Procedure frontiersin.org Arnon Jumlongkul Panuwat Chutivongse File
3 Self-Immolation in the Tibet Autonomous Region and Tibetan Diaspora SpringerLink Warut Aunjitsakul,Poom Chompoosri,Asher D. Aladjem File
4 Automated AMBU Ventilator With Negative Pressure Headbox and Transporting Capsule for COVID-19 Patient Transfer Frontiers Arnon Jumlongkul File
5 Cadaveric skull and tissue cutting manipulator: autopsy equipment that provides safety against airborne infection and COVID-19 SpringerLink Arnon Jumlongkul File
6 Predictive factors for suicidal attempts: A case‐control study. Perspect Psychiatr Care Poom Chompoosri, MD. (Co-author) File
7 Predictive factors for suicidal attempts: A case‐control study. Perspect Psychiatr Care Poom Chompoosri, MD. (Co-author) File
8 Neurobiology of Hallucinations. Academic Psychiatry and Psychology Journal Poom Chompoosri, MD. (main author) File
9 Amphetamines: A review of forensic medicine. Chula Med J 2016;60(4):399-412. Arnon Jumlongkul,MD File
10 Comparison between formaldehyde and salt solutions for preservation of human liver and brain slices Chula Med J 2017;61(1)17-30. Arnon Jumlongkul and Pongpon Traithepchanapai. File
11 Care for victims of sexual abuses: physical, mental and legal remedy. Chula Med J 2016;61(5):603-18. Arnon Jumlongkul File
12 Ethics and code of conduct for human research. Chula Med J 2016 May – Jun;60(3): 247 - 54 Arnon Jumlongkul File
13 Design and Fabrication of Robotic Autopsy Saw Arnon Jumlongkul and Panuwat Chutivongse File
14 Ethyl alcohol in forensic aspects Chula Med J 2016;60(3):283-96 Arnon Jumlongkul File
15 Complications in Orthopedics: Fat Embolism Syndrome(FES) ThaiJO ปวีณ ตั้งจิตต์พิสุทธิ์ File
16 Medical Innovative Teaching Management in Medical Schools: The Creation of Innovative Physicians Proceedings of the inspirational scholar symposium(ISS) Arnon Jumlongkul File
17 Protective effect of melatonin against methotrexate-induced testicular damage in the rat model: An experimental study International Journal of Reproductive Biomedicine Wannisa Sukhorum File
18 Factors associated with prolonged psychiatric intensive care unit admission at Somdet Chaophraya Institute of Psychiatry, Thailand Journal of Psychiatric Intensive Care Poom Chompoosri, Thatsani Kunchanaphongphan File
19 Increased DMT-1 expression in placentas of women living in high-Cd-contaminated areas of Thailand Environmental Science and Pollution Research volume 26, pages141–151(2019) Keerakarn Somsuan,  Laorrat Phuapittayalert,  Yupa Srithongchai,  Pattaraporn Sonthi,  Wisa Supanpaiboon,  Wiphawi Hipkaeo &  Natthiya Sakulsak File
20 ฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสารสกัดเปลือกสับปะรดพันธุ์นางแลและพันธุ์ภูแล RAJABHAT JOURNAL OF SCIENCE, HUMANITIES & SOCIAL SCIENCES Vol. 20, No. 1 (January/June 2019) Anursara Pongjanta Nittaya Chansiw File

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษา

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษา

# Researcher Project Title Fund
1 test test testtest
2 test test testtest
  • 1