อาจารย์ปรีคลินิก

กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

อาจารย์ ดร.ไอดา มูฮำหมัดอารี
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : aida.moo@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ คำศรีใจ 

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : utcharaporn.kam@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.กีรติ์การ  สมส่วน

โทรศัพท์ภายใน : 
อีเมล : keerakarn.som@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ อรุโณทัย วันต๊ะ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : arunothai.wan@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.วรรณิศา สุโขรัมย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : wannisa.suk@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : poonyawee.jir@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์อยู่ 

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : adchara.jan@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขใจ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : benjamard.suk@mfu.ac.th

 

สรีรวิทยา (Physiology)

ผศ. ดร.ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : chucheep.pra@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.ศิวพร ประมาลย์

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: siwapron.pra@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.ธนียา หาวิเศษ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : thaneeya.haw@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

ผศ. ดร.ศิวาภรณ์
ศิวะศิลป์ประศาสน์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : sivaporn.siv@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ ดร.กีรติ วันชัย

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : keerati.wan@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

ชีวเคมี (Biochemistry)

อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วุฒิศิลป์
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : surachet.woo@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.นิตยา จันซิว

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : nittaya.cha@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.อาทิตา ปัญญาเทพ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : atita.pan@mfu.ac.th

 

จุลชีววิทยา (Microbiology)

อาจารย์ ดร.ภัทรานุช ชูศรี
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : pattranuch.chu@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.กมลนารี โชตินันทกุล

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : kamonnaree.cho@mfu.ac.th

 

ปรสิตวิทยา (parasitology)

อาจารย์ ดร.ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : pathamet.kho@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.ภควดี สมหวัง

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : puckavadee.som@mfu.ac.th

 

ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

อาจารย์ ดร.ศิริภัทร์
อาลักษณสุวรรณ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : siripat.alu@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ ดร.อัฐพันธ์ หมอช้าง

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : atthapan.mor@mfu.ac.th

 

เภสัชวิทยา (Pharmacology)

อาจารย์ ดร.ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : shisanupong.anu@mfu.ac.th

 


อาจารย์ ดร.นฤดล ธีรภัทรกานต์ 

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : narudol.tee@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.ปทีป หาญกิตติชัย

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : phateep.han@mfu.ac.th

 

แพทยศาสตร์ศึกษา (Medical Education)

ภาษาอังกฤษ (Medical English)

Aj. Roger Timothy Callaghan, MD

โทรศัพท์ภายใน : 6569
อีเมล : roger.cal@mfu.ac.th

 

พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology)

พ.ต.ต. น.พ.นเรศ สาวะจันทร์
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : nares.saw@mfu.ac.th