อาจารย์ปรีคลินิก

กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

อาจารย์ ดร.ไอดา มูฮำหมัดอารี
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6580
อีเมล : aida.moo@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ คำศรีใจ 

โทรศัพท์ภายใน : 6578
อีเมล : utcharaporn.kam@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.กีรติ์การ  สมส่วน

โทรศัพท์ภายใน : 6578
อีเมล : keerakarn.som@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ ดร.วรรณิศา สุโขรัมย์

โทรศัพท์ภายใน : 6578
อีเมล : wannisa.suk@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ

โทรศัพท์ภายใน : 6605
อีเมล : poonyawee.jir@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์อยู่ 

โทรศัพท์ภายใน : 6576
อีเมล : adchara.jan@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขใจ

โทรศัพท์ภายใน : 6578
อีเมล : benjamard.suk@mfu.ac.th

 

อาจารย์ อรุโณทัย วันต๊ะ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

 

สรีรวิทยา (Physiology)

ผศ. ดร.ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6579
อีเมล : chucheep.pra@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.ศิวพร ประมาลย์

โทรศัพท์ภายใน: 6579
อีเมล: siwapron.pra@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.ธนียา หาวิเศษ

โทรศัพท์ภายใน : 6580
อีเมล : thaneeya.haw@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

ผศ. ดร.ศิวาภรณ์
ศิวะศิลป์ประศาสน์

โทรศัพท์ภายใน : 6576
อีเมล : sivaporn.siv@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ ดร.กีรติ วันชัย

โทรศัพท์ภายใน : 6576
อีเมล : keerati.wan@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

ชีวเคมี (Biochemistry)

อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์ วุฒิศิลป์
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6579
อีเมล : surachet.woo@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.นิตยา จันซิว

โทรศัพท์ภายใน : 6575
อีเมล : nittaya.cha@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.อาทิตา ปัญญาเทพ

โทรศัพท์ภายใน : 6575
อีเมล : atita.pan@mfu.ac.th

 

จุลชีววิทยา (Microbiology)

อาจารย์ ดร.ภัทรานุช ชูศรี
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6575
อีเมล : pattranuch.chu@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร.กมลนารี โชตินันทกุล

โทรศัพท์ภายใน : 6579
อีเมล : kamonnaree.cho@mfu.ac.th

 

ปรสิตวิทยา (parasitology)

อาจารย์ ดร.ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6576
อีเมล : pathamet.kho@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง

โทรศัพท์ภายใน : 6580
อีเมล : puckavadee.som@mfu.ac.th

 

ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)

ผศ. ดร.ชัชวาลย์ อภิชาติปิยกุล
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6587
อีเมล : chatchawann.api@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.ศิริภัทร์
อาลักษณสุวรรณ

โทรศัพท์ภายใน : 6575
อีเมล : siripat.alu@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

เภสัชวิทยา (Pharmacology)

ผศ. ดร.ไชยยง รุจจนเวท
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6587
อีเมล : chaiyong@mfu.ac.th

 

อาจารย์ ดร.ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : shisanupong.anu@mfu.ac.th

 


อาจารย์ ดร.นฤดล ธีรภัทรกานต์ 

โทรศัพท์ภายใน : 6587
อีเมล : narudol.tee@mfu.ac.th

 

แพทยศาสตร์ศึกษา (Medical Education)

รศ. ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล

โทรศัพท์ภายใน : 6606
อีเมล : waraporn.eoa@mfu.ac.th

 

ภาษาอังกฤษ (Medical English)

Aj. Roger Timothy Callaghan, MD

โทรศัพท์ภายใน : 6569
อีเมล : roger.cal@mfu.ac.th

 

พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology)พ.ต.ต. น.พ.นเรศ สาวะจันทร์
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : nares.saw@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.ศุภกิจ คูธารทอง

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : suphakit.khu@mfu.ac.th