อาจารย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ (Surgery)

อาจารย์ พญ.พิตะวัน ราชตา 
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6577
อีเมล : pitawan.rac@mfu.ac.th

 

ศ.เกียรติคุณ
นพ.ศุภกร โรจนนินทร์

Head and Neck Sugery

โทรศัพท์ภายใน: 6571
อีเมล: -

 

ศ. นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ
Neuro Surgery

โทรศัพท์ภายใน : 6606
อีเมล : sanguansin.rat@mfu.ac.th

 

รศ. นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์
Neuro Surgery

โทรศัพท์ภายใน : 6572
อีเมล : sittiporn.pun@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.พิชัย พงศ์มั่นจิต

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : phichai.pho@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.สุประกิต พรหมมาวัน
Plastic Surgery

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: -

 

อาจารย์ นพ. ชนาธิป เปรมวิชัย 

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

 

อาจารย์ นพ.ธเนตร์  พงษ์เจริญสุข
ตจวิทยา

โทรศัพท์ภายใน : 
อีเมล : thanet.pon@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.รวิศ ติวิธมไหศูรย์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : ravis.tiv@mfu.ac.th

 

เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (Community Medicine and Family Medicine)

อาจารย์ นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6588
อีเมล : somprat.mun@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.กมล   ทรายสมุทร

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : kamon.sai@mfu.ac.th

 

สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา (Obsterics and Gynecology)

อาจารย์ นพ.ไอยรา วงศ์เปี้ย

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: iyara.won@mfu.ac.th

 

 

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)

รศ. พล.ต. หญิง
พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ

หัวหน้าภาควิชา
Newborn

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : sangkae.cha@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.กรวิชญ์ สวนาพร 
Critical care

โทรศัพท์ภายใน : 6607
อีเมล : korawit.saw@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.พรพรรณ  รุจิรกาล

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : pornphan.ruj@mfu.ac.th

 

อายุรศาสตร์ (Medicine)

ศ.คลินิก พล.ต. นพ.อภิชัย ลีละสิริ
หัวหน้าภาควิชา
Hematology

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: apichai.lee@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.เกษตร ฉิมพลี
Endocrine

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: kaset.chi@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.พิริยา พจนามาตร์

โทรศัพท์ภายใน : 6577
อีเมล : piriya.pot@mfu.ac.th

อาจารย์ นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ
Cardiology

โทรศัพท์ภายใน : 6577
อีเมล : phitsanu.boo@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ นพ.นิพนธ์   งูพิษ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : nipon.ngu@mfu.ac.th

อาจารย์ พญ.เมย์  สิริกัลยาณไพบูลย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : may.sir@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.อธิษฐาน  ตั้งเติมพงษ์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : athitarn.tan@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.กช เจริญศรี

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : koth.cha@mfu.ac.th

 

จิตเวช (Psychiatry)

อาจารย์ นพ.ภูมิ ชมภูศรี 
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 
อีเมล : poom.cho@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.วรดา ปีติยา
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

โทรศัพท์ภายใน : 
อีเมล : worada.pee@mfu.ac.th

 

ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)

อาจารย์ นพ.กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา 
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6588
อีเมล : kittisak.thi@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.วิวรรธน์ เชี่ยวศิลป์

โทรศัพท์ภายใน : 6605
อีเมล : wiwat.chi@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.ปวีณ ตั้งจิตต์พิสุทธิ์ 

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : paween.tan@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ นพ.อุ้มรัก จึงวิโรจน์

โทรศัพท์ภายใน : 6588
อีเมล : aumrak.jue@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.สุพิชญ์กานต์ ชีวสุขานนท์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : supitchakarn.che@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.กีรติ กลิ่นจันทร์หอม

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: keerati.kli@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.อภิวรรณ  ประสิทธิ์ชัย

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : apiwan.pra@mfu.ac.th

นิติเวช (Forensic Medicine)

อาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล 
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6569
อีเมล : -
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ พญ.โสมลดา วัชราคม

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: -

 

วิสัญญี (Anesthesiology)

พล.ต. นพ.โชคชัย เกษจำรัส
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน: 6568
อีเมล: chokchai.kes@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.นฤชิต บุญกังวาน 

โทรศัพท์ภายใน : 6601
อีเมล : naruechit.boo@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.ศลิษา ศรีวงศ์พรธนา 

โทรศัพท์ภายใน : 6601
อีเมล : salisa.sri@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.ศุภวรรณ์ อรรครัตนกุล 

โทรศัพท์ภายใน : 6607
อีเมล : supawan.ark@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.ธนสาร อำพนนวรัตน์
วิสัญญีวิทยา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : thanasarn.amp@mfu.ac.th

 

พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)

น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : ubonwon.cha@mfu.ac.th

 

จักษุวิทยา (Ophthalmology)

อาจารย์ พญ.ฟ้าอรุณ ศราวุธธิกุล 
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : fararun.sar@mfu.ac.th

 

รท. พญ.วรรณศิริ ลิ้มสุขนิรันดร์ 

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : wannasiri.lim@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.นภัสสิริ  สุจริตพุทธังกูร

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : napassiri.suj@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.จุฑามาศ องค์ประกอบกุล

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : chuthamas.ong@mfu.ac.th

 

โสต ศอ นาสิก (Otolaryngology)

อาจารย์ พญ.ชะรอยบุญ ภูวตานนท์
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : charoiboon.puv@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.รองรัตน์ ฝักเจริญผล

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : rongrat.pag@mfu.ac.th

 

รังสีวิทยา (Radiology)

อาจารย์ พญ.กวินนาฎ วงศ์สิโรจน์กุล
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : kwinnart.won@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.ปวัน  พงศ์พัฒน์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : pawan.pon@mfu.ac.th

 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency)

อาจารย์ พญ.ธนาภรณ์  สถาพรธนาสิน

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -