อาจารย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ (Surgery)

อาจารย์ พญ.พิตะวัน ราชตา 
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : pitawan.rac@mfu.ac.th

 

ศ. นพ.สงวนสิน รัตนเลิศ
Neuro Surgery

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : sanguansin.rat@mfu.ac.th

 

ศ.คลินิก นพ.อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : apirag.chu@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.พิชัย พงศ์มั่นจิต

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : phichai.pho@mfu.ac.th

 

รศ. นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์
Neuro Surgery

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : sittiporn.pun@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ. ชนาธิป เปรมวิชัย 

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

 

อาจารย์ นพ.รวิศ ติวิธมไหศูรย์
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : ravis.tiv@mfu.ac.th

อ.นพ.ศราวุฒิ ศศิธรเวชกุล
ศัลยศาสตร์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

อ.นพ.สันติมน ทองเกตุ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

 

อ.พญ.ปภาวี สันติดำรงกุล

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

 

อ.พญ.ขวัญชนก โยชุ่ม
โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

อ.นพ.กวิน โชลิตกุล
โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

อ.นพ.กวิน โชลิตกุล

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

 

อ.นพ.ข่าน อิศโรวุธกุล

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

 

อ.นพ.ณพล ศรีวชิรวัฒน์
โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

อ.นพ.เกียรติคุณ เทียนทอง
โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว (Community Medicine and Family Medicine)

อาจารย์ นพ.สมปรารถน์ หมั่นจิต
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6588
อีเมล : somprat.mun@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ. John Owen Gibson

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : john.gib@mfu.ac.th

 

อ.นพ.ชิษณุพงศ์ จันทาพูน

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

 

สูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา (Obsterics and Gynecology)

อาจารย์ นพ.ไอยรา วงศ์เปี้ย

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: iyara.won@mfu.ac.th

 

 

อ.นพ.จุลพงศ์ อจลพงศ์

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: -

 

 

กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)

รศ. พล.ต. หญิง
พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ

หัวหน้าภาควิชา
Newborn

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : sangkae.cha@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.กรวิชญ์ สวนาพร 
Critical care

โทรศัพท์ภายใน : 6607
อีเมล : korawit.saw@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.พรพรรณ  รุจิรกาล

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : pornphan.ruj@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.ธนพร ขุมทอง

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : 

 

อาจารย์ พญ.มณฑนา เรืองสกุลราช
โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : 

 

อายุรศาสตร์ (Medicine)

ศ.คลินิก พล.ต. นพ.อภิชัย ลีละสิริ
หัวหน้าภาควิชา
Hematology

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: apichai.lee@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.เกษตร ฉิมพลี
Endocrine

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: kaset.chi@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.พิริยา พจนามาตร์

โทรศัพท์ภายใน : 6577
อีเมล : piriya.pot@mfu.ac.th

อาจารย์ นพ.พิษณุ บุญประเสริฐ
Cardiology

โทรศัพท์ภายใน : 6577
อีเมล : phitsanu.boo@mfu.ac.th
 

 

อาจารย์ นพ.นิพนธ์   งูพิษ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : nipon.ngu@mfu.ac.th

อาจารย์ พญ.เมย์  สิริกัลยาณไพบูลย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : may.sir@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.อธิษฐาน  ตั้งเติมพงษ์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : athitarn.tan@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.ธเนตร์  พงษ์เจริญสุข
ตจวิทยา

โทรศัพท์ภายใน : 
อีเมล : thanet.pon@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.ธนัท กัมทรทิพย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : 

อาจารย์ นพ.ชญานนท์ บุญธีระเลิศ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : 

 

อาจารย์ นพ.คณิต จินตบัญญัติ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : 

 

อาจารย์ นพ.ชินวัตร ยิ้มสินสมบูรณ์
โทรศัพท์ภายใน :
อีเมล : 

 

อาจารย์ นพ.นพพร ปฐมกุลวงศ์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : 

อาจารย์ นพ.ปรวัฒน์ อังศุรจิต

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : 

อาจารย์ นพ.สิรภพ  ธรรมยศ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : siraphop.tha@mfu.ac.th

อาจารย์ นพ.จารุพจน์ ติรศรีวัฒน์
โทรศัพท์ภายใน : 

อีเมล : 

อาจารย์ พญ.กรกนก ไตรรัตนาภา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : 

อาจารย์ นพ.ธนพงษ์ วงศ์รัตน์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : 

พันตรี อ.นพ.ภัทรวุฒิ ใจทองคำ

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : 

อาจารย์ พญ.จิริณี เนตรสุวรรณ
โทรศัพท์ภายใน : 

อีเมล : 

จิตเวช (Psychiatry)

อาจารย์ นพ.ภูมิ ชมภูศรี 
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 
อีเมล : poom.cho@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ. เกรียงศักดิ์ ใจกล้า

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : kriengsak.jai@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.วรดา ปีติยา
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

โทรศัพท์ภายใน : 
อีเมล : worada.pee@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.เพียงดาว ศรีปัญญา
โทรศัพท์ภายใน : 

อีเมล : 

ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics)

อาจารย์ นพ.อุ้มรัก จึงวิโรจน์

โทรศัพท์ภายใน : 6588
อีเมล : aumrak.jue@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.วิวรรธน์ เชี่ยวศิลป์

โทรศัพท์ภายใน : 6605
อีเมล : wiwat.chi@mfu.ac.th

 

ผศ. ดร. นพ.ปวีณ ตั้งจิตต์พิสุทธิ์ 

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : paween.tan@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

อาจารย์ พญ.สุพิชญ์กานต์ ชีวสุขานนท์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : supitchakarn.che@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.กีรติ กลิ่นจันทร์หอม

โทรศัพท์ภายใน: -
อีเมล: keerati.kli@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.อภิวรรณ  ประสิทธิ์ชัย

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : apiwan.pra@mfu.ac.th

นิติเวช (Forensic Medicine)

อาจารย์ นพ.อานนท์ จำลองกุล 
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : 6569
อีเมล : -
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

 

วิสัญญี (Anesthesiology)

อาจารย์ นพ.นฤชิต บุญกังวาน 

โทรศัพท์ภายใน : 6601
อีเมล : naruechit.boo@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.ศลิษา ศรีวงศ์พรธนา 

โทรศัพท์ภายใน : 6601
อีเมล : salisa.sri@mfu.ac.th

 

อาจารย์ พญ.ศุภวรรณ์ อรรครัตนกุล 

โทรศัพท์ภายใน : 6607
อีเมล : supawan.ark@mfu.ac.th

 

อาจารย์ นพ.ธนสาร อำพนนวรัตน์
วิสัญญีวิทยา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : thanasarn.amp@mfu.ac.th

 

พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)

น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : ubonwon.cha@mfu.ac.th

 

จักษุวิทยา (Ophthalmology)

อาจารย์ พญ.นิภา วงศ์มณีโรจน์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : nipa.won@mfu.ac.th

 

โสต ศอ นาสิก (Otolaryngology)

อาจารย์ พญ.ชะรอยบุญ ภูวตานนท์
หัวหน้าภาควิชา

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : charoiboon.puv@mfu.ac.th

 

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency)