ผู้บริหารสำนักวิชา

พล.ท. ศ.เกียรติคุณ
นพ. นพดล วรอุไร

คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์­


 

ศ. นพ. ศุภกร โรจนนินทร์
รองคณบดี

พญ. จิตรลดา อุทัยพิบูลย์
รองคณบดี