ผู้บริหารสำนักวิชา

รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ 
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์