ผู้บริหารสำนักวิชา

ศ.เกียรติคุณ นพ. ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์

 

รองคณบดี


พล.ต. นพ.โชคชัย เกษจำรัส
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

รศ. พล.ต. หญิง
พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ

รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

ศ.คลินิก พล.ต. นพ.อภิชัย ลีละสิริ
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

 

ผู้ช่วยคณบดี


ดร.ศิวพร ประมาลย์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

นพ.เกษตร ฉิมพลี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

นพ.วิวรรธน์ เชี่ยวศิลป์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา