ผู้บริหารสำนักวิชา

ศ. นพ. ศุภกร โรจนนินทร์
คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์