เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์

นางเสาวลักษณ์  ชัยสุข
เจ้าหน้าที่บริหาร (หัวหน้าเลขาสำนักวิชา) 

โทรศัพท์ภายใน : 6590
อีเมล : saowaluk.cha@mfu.ac.th

นางสาวณฐมณ กันแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 6566
อีเมล : nathamon.kan@mfu.ac.th

นางสาวเบญญาภา ชุ่มมงคล
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 6594
อีเมล : -

กิตติคุณ เครือน้อย
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 6595
อีเมล : kittikun.kru@mfu.ac.th


นางอรทัย ราชอุ่น
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 6592
อีเมล : orathai.rat@mfu.ac.th

นางสาวดวงจิตร์ ทองนาคะ
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 6594
อีเมล : duangjit.tho@mfu.ac.th

นางสาวปรางทิพย์ ตันศิริ
เจ้าหน้าที่บริหาร (เลขาคณบดี)

โทรศัพท์ภายใน : 6590
อีเมล : prangtip.tan@mfu.ac.th

นายภาณุพันธ์ พรหมใจษา
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 6591
อีเมล : panuphan.pro@mfu.ac.th


นางสาวนิชกานต์ พิมพ์วงศ์ทอง
นักพยาธิวิทยา

โทรศัพท์ภายใน : 6591
อีเมล : nitchakan.pim@mfu.ac.th

นางสาวเกศกานดา รตจีน
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 6594
อีเมล : kedkanda.rat@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

นายสิทธิพงษ์ จันทร์ฟอง 
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 6592
อีเมล : sitthiphong.jan@mfu.ac.th

นางสาวกชพรรณ ใบยา 
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 6592
อีเมล : kotchapan.bai@mfu.ac.th


นางปานวดี น้อยไพโรจน์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 6567
อีเมล : Panwadee.noi@mfu.ac.th

นายธนากร ศรีวงศ์พันธ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ภายใน : 6595
อีเมล : thanakon.sri@mfu.ac.th

นายนพรัตน์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ภายใน : 6566
อีเมล : nopparat.sre@mfu.ac.th