เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์

นางเสาวลักษณ์  ชัยสุข
เจ้าหน้าที่บริหาร (หัวหน้าเลขาสำนักวิชา) 

โทรศัพท์ : 053-914520
อีเมล : saowaluk.cha@mfu.ac.th

นางสาวณฐมณ กันแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : 053-914521
อีเมล : nathamon.kan@mfu.ac.th

นางสาวเบญญาภา ชุ่มมงคล
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ภายใน : 053-914542
อีเมล : -

นายกิตติคุณ เครือน้อย
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : 053-914522
อีเมล : kittikun.kru@mfu.ac.th


นางอรทัย ราชอุ่น
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : 053-914541
อีเมล : orathai.rat@mfu.ac.th

นางสาวลภัสรฎา ทองนาคะ
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : 053-914545
อีเมล : duangjit.tho@mfu.ac.th

นางสาวปรางทิพย์ ตันศิริ
เจ้าหน้าที่บริหาร (เลขาคณบดี)

โทรศัพท์ : 053-914518
อีเมล : prangtip.tan@mfu.ac.th

นายภาณุพันธ์ พรหมใจษา
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : 053-914526
อีเมล : panuphan.pro@mfu.ac.th


นางสาวเกศกานดา รตจีน
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : 053-914543
อีเมล : kedkanda.rat@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

นายสิทธิพงษ์ จันทร์ฟอง 
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : 053-914528
อีเมล : sitthiphong.jan@mfu.ac.th

นางสาวกชพรรณ มหากันธา
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : 053914548
อีเมล : kotchapan.mah@mfu.ac.th

นางปานวดี น้อยไพโรจน์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : 053-914546
อีเมล : Panwadee.noi@mfu.ac.th


นายนพรัตน์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่บริหาร

โทรศัพท์ : 053-914523
อีเมล : nopparat.sre@mfu.ac.th

นายธนากร ศรีวงศ์พันธ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

โทรศัพท์ : 053-914525
อีเมล : thanakon.sri@mfu.ac.th

นายไพบูลย์  แก้วปันมา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : -
อีเมล : -