เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ฝ่ายบริหาร

นางเสาวลักษณ์  ชัยสุข
เจ้าหน้าที่บริหาร
(หัวหน้าเลขาสำนักวิชา) 

โทรศัพท์ : 053-914520
อีเมล : saowaluk.cha@mfu.ac.th

นางสาวณฐมณ กันแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานบริหารกลาง)

โทรศัพท์ : 053-914521
อีเมล : nathamon.kan@mfu.ac.th

นายกิตติคุณ เครือน้อย
เจ้าหน้าที่บริหาร

(การเงิน)

โทรศัพท์ : 053-914522
อีเมล : kittikun.kru@mfu.ac.th

นางสาวปรางทิพย์ ตันศิริ
เจ้าหน้าที่บริหาร

(เลขาคณบดีและวิเทศสัมพันธ์)

โทรศัพท์ : 053-914518
อีเมล : prangtip.tan@mfu.ac.th

นายสิทธิพงษ์ จันทร์ฟอง 
เจ้าหน้าที่บริหาร

(อาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์และงานประชาสัมพันธ์)

โทรศัพท์ : 053-914528
อีเมล : sitthiphong.jan@mfu.ac.th

นายนพรัตน์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่บริหาร

(การเงินและครุภัณฑ์)

โทรศัพท์ : 053-914523
อีเมล : nopparat.sre@mfu.ac.th

นางสาวกวินนิจ สุธรรมยอง
เจ้าหน้าที่บริหาร

(ทรัพยากรบุคคล)

โทรศัพท์ : 053914524
อีเมล : kawinnit.sut@mfu.ac.th

ฝ่ายการศึกษา

นายภาณุพันธ์ พรหมใจษา
เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานพัฒนาอาจารย์และสถาบันร่วมผลิต)

โทรศัพท์ : 053-914547
อีเมล : panuphan.pro@mfu.ac.th

นางอรทัย ราชอุ่น
เจ้าหน้าที่บริหาร

(หลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา)

โทรศัพท์ : 053-914541
อีเมล : orathai.rat@mfu.ac.th

นางสาวเบญญาภา ชุ่มมงคล
เจ้าหน้าที่บริหาร

(การเรียนการสอนและประสานหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)

โทรศัพท์ภายใน : 053-914542
อีเมล : benyapar.cho@mfu.ac.th

นางสาวลภัสรฎา ทองนาคะ
เจ้าหน้าที่บริหาร

(การเรียนการสอนและประเมินผล)

โทรศัพท์ : 053-914545
อีเมล : lapasrada.tho@mfu.ac.th

นางสาวเกศกานดา รตจีน
เจ้าหน้าที่บริหาร

(การเรียนการสอนรายวิชาชุมชนและติดตามบัณฑิต)

โทรศัพท์ : 053-914543
อีเมล : kedkanda.rat@mfu.ac.th

นายศักดิ์สิทธิ์ อินทะญาติ
เจ้าหน้าที่บริหาร

(กิจการนักศึกษา)

โทรศัพท์ : 053914525
อีเมล : sachsith.int@mfu.ac.th

นางสาวอภิรดี  มานะสุวรรณผล
เจ้าหน้าที่บริหาร
(การเรียนการสอนและงานแพทย์เพิ่มพูนทักษะ)

โทรศัพท์ : 053914540
อีเมล : apiradee.man@mfu.ac.th

นายกฤตภาสต์ อ่วมสถิตย์
นักวิชาการพยาธิวิทยา

(นักวิชาการพยาธิวิทยา)

โทรศัพท์ : #903 3802
อีเมล : krittaphat.uam@mfu.ac.th

นางสาวปวีณา  สลีจันต๊ะ
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : #903 3801
อีเมล : @mfu.ac.th

นางสาวอรณิช  สมโน
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : #903 3802
อีเมล : @mfu.ac.th

นางสาวแสงระวี  สุกัน
นักวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ : #903 3801
อีเมล : @mfu.ac.th

บริการวิชาการและวิจัย

นางปานวดี น้อยไพโรจน์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร

(บริการวิชาการและวิจัย)

โทรศัพท์ : 053-914527
อีเมล : Panwadee.noi@mfu.ac.th

สถาบันร่วมผลิต

นางสาวกันยากร แท่นสกุล
เจ้าหน้าที่บริหาร
(สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ)
โทรศัพท์ : 022207555
อีเมล : kunyakorn.tha@mfu.ac.th

นางสาวรำพรรณ  กันโท
เจ้าหน้าที่บริหาร
(โรงพยาบาลลำพูน)
โทรศัพท์ : 
อีเมล : rumpun.kun@mfu.ac.th

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นายธนากร ศรีวงศ์พันธ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

(Anatomy)

โทรศัพท์. 053914525
อีเมล : thanakon.sri@mfu.ac.th

นายทินกรณ์ งามเหมาะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

(Physiology)

โทรศัพท์. 053-914524
อีเมล: tinnakorn.nga@mfu.ac.th

นายอภิพล รากะรินทร์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 
(Anatomy)

โทรศัพท์. 053913401
อีเมล : apipon.rak@mfu.ac.th