เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์

นางเสาวลักษณ์  ชัยสุข
เจ้าหน้าที่บริหาร (หัวหน้าเลขาสำนักวิชา) 

นางสาวณฐมณ กันแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวเบญญาภา ชุ่มมงคล
เจ้าหน้าที่บริหาร

กิตติคุณ เครือน้อย
เจ้าหน้าที่บริหาร


นางอรทัย ราชอุ่น
เจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวดวงจิตร์ ทองนาคะ
เจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวปรางทิพย์ ตันศิริ
เจ้าหน้าที่บริหาร (เลขาคณบดี)

นายภาณุพันธ์ พรหมใจษา
เจ้าหน้าที่บริหาร


นางสาวนิชกานต์ พิมพ์วงศ์ทอง
นักพยาธิวิทยา

นางสาวเกศกานดา รตจีน
เจ้าหน้าที่บริหาร

นายสิทธิพงษ์ จันทร์ฟอง 
เจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวกชพรรณ ใบยา 
เจ้าหน้าที่บริหาร


นางปานวดี น้อยไพโรจน์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร

นายธนากร ศรีวงศ์พันธ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

นายนพรัตน์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ