เจ้าหน้าที่ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ฝ่ายบริหาร

นางเสาวลักษณ์  ชัยสุข
เจ้าหน้าที่บริหาร
(หัวหน้าเลขาสำนักวิชา) 

โทรศัพท์ : 053-914520
อีเมล : saowaluk.cha@mfu.ac.th

นางสาวณฐมณ กันแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหาร

(ธุรการ,ประเมินพนักงาน)

โทรศัพท์ : 053-914521
อีเมล : nathamon.kan@mfu.ac.th

นายภาณุพันธ์ พรหมใจษา
เจ้าหน้าที่บริหาร

(ทรัพยากรบุคคล)

โทรศัพท์ : 053-914526
อีเมล : panuphan.pro@mfu.ac.th

นายกิตติคุณ เครือน้อย
เจ้าหน้าที่บริหาร

(การเงิน)

โทรศัพท์ : 053-914522
อีเมล : kittikun.kru@mfu.ac.th

นางสาวปรางทิพย์ ตันศิริ
เจ้าหน้าที่บริหาร

(เลขาคณบดี)

โทรศัพท์ : 053-914518
อีเมล : prangtip.tan@mfu.ac.th

นางปานวดี น้อยไพโรจน์ 
เจ้าหน้าที่บริหาร

(ตำแหน่งทางวิชาการ,การเงินฝ่ายการศึกษา)

โทรศัพท์ : 053-914546
อีเมล : Panwadee.noi@mfu.ac.th

นายสิทธิพงษ์ จันทร์ฟอง 
เจ้าหน้าที่บริหาร

(โสตทัศนูปกรณ์,เทคโนโลยีสารสนเทศ)

โทรศัพท์ : 053-914528
อีเมล : sitthiphong.jan@mfu.ac.th

นายนพรัตน์ ศรีสะอาด
เจ้าหน้าที่บริหาร

(นโยบายและแผน)

โทรศัพท์ : 053-914523
อีเมล : nopparat.sre@mfu.ac.th

ฝ่ายการศึกษา

นางอรทัย ราชอุ่น
เจ้าหน้าที่บริหาร

(หลักสูตร,พัฒนาอาจารย์,แพทยศาสตรศึกษา)

โทรศัพท์ : 053-914541
อีเมล : orathai.rat@mfu.ac.th

นางสาวเบญญาภา ชุ่มมงคล
เจ้าหน้าที่บริหาร

(การศึกษา,แพทย์ผู้ทำสัญญา,ศรว.)

โทรศัพท์ภายใน : 053-914542
อีเมล : benyapar.cho@mfu.ac.th

นางสาวลภัสรฎา ทองนาคะ
เจ้าหน้าที่บริหาร

(การศึกษา,ประเมินผล,คลังข้อสอบ)

โทรศัพท์ : 053-914545
อีเมล : lapasrada.tho@mfu.ac.th

นางสาวเกศกานดา รตจีน
เจ้าหน้าที่บริหาร

(งานการศึกษาชุมชน,งานประกันคุณภาพ EdPEx,รับนักศึกษา)

โทรศัพท์ : 053-914543
อีเมล : kedkanda.rat@mfu.ac.th

นางสาวกชพรรณ มหากันธา
เจ้าหน้าที่บริหาร

(กิจการนักศึกษา)

โทรศัพท์ : 053914548
อีเมล : kotchapan.mah@mfu.ac.th

นางสาวกวินนิจ สุธรรมยอง
เจ้าหน้าที่บริหาร

(การศึกษา, Elective)

โทรศัพท์ : 053914540
อีเมล : kawinnit.sut@mfu.ac.th

นายศักดิ์สิทธิ์ อินทะญาติ
เจ้าหน้าที่บริหาร

(การศึกษา,ประเมินผล)

โทรศัพท์ : 053914544
อีเมล : sachsith.int@mfu.ac.th

นายกฤตภาสต์ อ่วมสถิตย์
นักวิชาการพยาธิวิทยา

(มาตรฐานห้องปฏิบัติการ)

โทรศัพท์ : 053914547
อีเมล : krittaphat.uam@mfu.ac.th

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นายธนากร ศรีวงศ์พันธ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 

(Anatomy)

โทรศัพท์. 053914525
อีเมล : thanakon.sri@mfu.ac.th

นายทินกรณ์ งามเหมาะ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

(Physiology)

โทรศัพท์. 053-914524
อีเมล: tinnakorn.nga@mfu.ac.th