เกี่ยวกับสโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     กลุ่มนักศึกษาซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งดำเนินงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการและงบประมาณประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมทั้งทางส่วนกลางของมหาวิทยาลัย และนอกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แล้วนำมาเข้าที่ประชุมของสโมสรนักศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน ปี พ.ศ. 25557 โดยมีนักศึกษาแพทย์ อภิวัฒน์ อัครพัฒนานุกูล เป็นนายกสโมสรนักศึกษาคนแรก และได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาเรื่อยมา ให้ได้มีการดำเนินงานที่สะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     ในปีการศึกษา 2563 โดยได้มีการปรับรูปแบบโครงสร้างการบริหารและการทำงานของสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นตัวแทนนักศึกษาประจำฝ่ายต่างๆ รวมถึงปรับรูปแบบให้มีการจัดการประชุมสามัญที่เป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้ตรงตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้ รวมถึงการให้ความร่วมมือต่อดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ สหพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ฯ (สพท.)

วิสัยทัศน์สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563
     “เป็นสโมสรนักศึกษาแพทย์ที่มุ่งเน้น การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแพทย์ทั้งในด้านความรู้และสังคมอย่างมุ่งมั่นและจริงจังเพื่อเป็นนักศึกษาแทพย์แม่ฟ้าหลวงอย่างภาคภูมิใจ”

พันธกิจของสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2563
     1. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิก
     2. พัฒนาทักษะทางด้านสังคมให้กับนักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิก
     3. สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาแพทย์แม่ฟ้าหลวง