ติดต่อสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

FACEBOOK
https://www.facebook.com/samomedmfu

E-MAIL
smomed.mfu@remove-thisgmail.com

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
>> สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อาคารปรีคลินิก (M3) ชั้น 4 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100