วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพของแพทยสภา พ.ศ. 2545 ตามแนวทาง การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์ว่าด้วยการขอเปิดดำเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับเพิ่มเติมรับรองโดยคณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2546) และตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติแห่งวิชาชีพแพทย์
 • มีความเชื่อมั่น ศรัทธา และความภาคภูมิใจในวิชาชีพแพทย์
 • มีความสนใจ ใฝ่รู้ ขวนขวาย และค้นคว้า มีวิจารณญาณ สามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ รวมทั้งการวิจัยทางการแพทย์ที่เน้นชุมชนเป็นฐาน
 • มีความสามารถและเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อเนื่อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อความหมายและการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล มีความสามารถในการทำงานร่วมกัน การเขียนรายงาน การนำเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
 • มีความรู้ความสามารถในหลายๆด้าน (พหุศักยภาพ) สามารถปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเอง ในการประกอบวิชาชีพแพทย์และด้านการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ มีภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างเด่นชัดและสามารถให้การอบรม ด้านการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการสาธารณสุขแก่ชุมชนและสังคมโดยรวมได้เป็นอย่างดี และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุ ทุกแง่มุม ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 • มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ และความรู้ความสามารถของตนเอง
 • มีความสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในชุมชนเมือง และในชนบท เป็นที่พึ่งของประชาชน ครอบครัว และชุมชน มีความสามารถในการบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • สามารถประยุกต์และเลือกใช้เทคโนโลยี ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพ ให้สุขศึกษา ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการวางแผนครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามความจำเป็น และเศรษฐฐานะของผู้ป่วยและสังคม

รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี (หลักสูตรระดับที่ 2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา : รับนักศึกษาไทย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2542 และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลที่ใช้ในการศึกษาระดับคลินิก ซึ่งประกอบด้วย

 • โรงพยาบาลหลัก
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลสมทบ
 • โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย
 • โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย
 • โรงพยาบาลชุมชน
 • โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ภายใต้ความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในการดำเนินการหลักสูตรดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นที่ปรึกษาและสถาบันพี่เลี้ยง ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1-3 จะเรียนรายวิชาระดับเตรียมแพทย์และปรีคลินิก (Pre-medicine และ Pre-clinic) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 จะเรียนรายวิชาระดับคลินิก (Clinic) ณ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

 • ได้พิจารณาเห็นชอบโดยสภาวิชาการในคราวประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555
 • ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555
 • เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2559 (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา 3 ปี)

สถานที่จัดการเรียนการสอน

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถานบริการ และศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆ ในการใช้เป็นที่จัดการศึกษา

 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร
 • โรงพยาบาลสุโขทัย จ.สุโขทัย
 • โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย
 • โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่จัน จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลเชียงแสน จ.เชียงราย
 • โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการที่ประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นการเจริญเติบโตในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศและความก้าวหน้าเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทําให้วิถีชีวิตของประชาชนถูกผลักดันให้มีการแข่งขันสูงการทำงานที่ต้องเร่งรีบและต้องทำงานหนัก มีความแตกต่างในสภาพเศรษฐกิจของสังคมในเมืองและชนบทมากทำให้มีความห่างเหินกันในครอบครัวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยทั้งยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนสูงขึ้นเด็กมีจำนวนต่ำลงเกิดช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่เด็กและวัยรุ่นจึงมีปัญหามากขึ้นทั้งในเรื่องของการใช้ยาเสพติดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนาตลอดจนปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคมเศรษฐกิจการเมืองระบบสารสนเทศและโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงวัยเพิ่มเกินเกณฑ์ร้อยละ10ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพในที่สุด ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องนำปัญหาสุขภาพของประชาชนมา พิจารณาอย่างรอบด้านและให้ความสําคัญกับสุขภาพของประชาชนด้วย

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ประเทศไทยประสบกับปัญหาขาดแคลนแพทย์ในชนบทมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายแพทย์สู่ชนบทยังเป็นปัญหาสำคัญมาโดยตลอด แม้จะมีความพยายามแก้ไขด้วยมาตรการต่างๆ แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจและความสะดวกสบายระหว่างสังคมเมืองและชนบท ทำให้ขาดแรงจูงใจของแพทย์ที่จะอยู่ในชนบท แพทย์ที่จบใหม่ยังคงต้องการมาศึกษาต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในโรงเรียนแพทย์ใน กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใหญ่ๆ และไม่ต้องการกลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชนบท นอกจากนี้การมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ เพิ่มขึ้น ดังนั้น การจัดตั้งแพทยศาสตร์แนวใหม่ ที่มุ่งผลิตแพทย์ที่มีแนวคิดใหม่ตรงความต้องการของชุมชน มีความรู้ความสามารถในการดูแลด้าน เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนได้เป็นอย่างดี มีจิตใจรักผูกพันและต้องการปฏิบัติงานอยู่ในชุมชน จึงเป็นทางออกสำคัญทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ โดยหลักการสำคัญของแพทยศาสตร์แนวใหม่ คือ เน้นการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Physicians) ซึ่งเป็นสาขาวิชาเฉพาะทางการแพทย์ที่เน้นดูแลผู้ป่วยและครอบครัวแบบองค์รวม ผสมผสานเชื่อมโยงวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กับพฤติกรรมศาสตร์และสังคม ศาสตร์ รวมถึงการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย มุ่งเน้นผลการรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นหลัก โดยอาศัยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรค และการฟื้นฟูสุขภาพของคนในท้องถิ่น

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน/สำนัก/หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประกอบอาชีพอิสระทั้งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก สาขาการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง