เกี่ยวกับเรา

ศ.เกียรติคุณ
นพ.ศุภกร โรจนนินทร์

ที่ปรึกษา

 

รศ.พล.ต.หญิง
พญ.แสงแข ชำนาญวนกิจ

ที่ปรึกษา

 

ศ.คลินิก พล.ต.
นพ.อภิชัย ลีละสิริ

ที่ปรึกษา

 

รศ. ดร.วราภรณ์ เอี้ยวสกุล

ที่ปรึกษา

 

ผศ.อารยา อดุลตระกูล

ที่ปรึกษา

 

ผศ. ดร.ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา

ที่ปรึกษา

 

อาจารย์ ดร.ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล

ประธานกรรมการ

 

อาจารย์ นพ.วิวรรธน์ เชี่ยวศิลป์

กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.นิตยา จันซิว

กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.ภควดี สมหวัง

กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.ภัทรานุช ชูศรี

กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์อยู่

กรรมการ

 

อาจารย์ นพ.ศุภกิจ คูธารทอง

กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขใจ

กรรมการ

 

อาจารย์ ดร.วรรณิศา สุโขรัมย์

กรรมการ

 

นายกสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์

กรรมการ

 

อาจารย์ ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ

กรรมการและเลขานุการ

 

คุณกชพรรณ    มหากันธา

ผู้ช่วยเลขานุการ