อาจารย์

ศ. นพ. สงวนสิน รัตนเลิศ
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6606
อีเมล : sanguansin.rat@mfu.ac.th

รศ. ดร. วราภรณ์ เอี้ยวสกุล
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6606
อีเมล : -

ผศ. ดร. ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6579
อีเมล : chucheep.pra@mfu.ac.th

ผศ. ดร. ชัชวาลย์ อภิชาติปิยกุล
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6587
อีเมล : chatchawann.api@mfu.ac.th


ผศ. ดร. ไชยยง รุจจนเวท
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6587
อีเมล : chaiyong@mfu.ac.th

ผศ. อารยา อดุลตระกูล
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6580
อีเมล : araya.adu@mfu.ac.th

Aj. Roger Timothy Callaghan, MD.
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6569
อีเมล : roger.cal@mfu.ac.th

นพ. สมปรารถน์ หมั่นจิต
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6588
อีเมล : somprat.mun@mfu.ac.th


พญ. พิริยา พจนามาตร์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ภายใน : 6577
อีเมล : piriya.pot@mfu.ac.thพ.ต.ต. น.พ. นเรศ สาวะจันทร์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

โทรศัพท์ภายใน : 6587
อีเมล : nares.saw@mfu.ac.th

นพ. พิษณุ บุญประเสริฐ
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6577
อีเมล : phitsanu.boo@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

พญ. พิตะวัน ราชตา 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6577
อีเมล : pitawan.rac@mfu.ac.th


นพ. อานนท์ จำลองกุล 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6569
อีเมล : -
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

นพ. ปวีณ ตั้งจิตต์พิสุทธิ์ 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : paween.tan@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

นพ. ภูมิ ชมภูศรี 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6508
อีเมล : poom.cho@mfu.ac.th

รท. พญ. วรรณศิริ ลิ้มสุขนิรันดร์ 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : wannasiri.lim@mfu.ac.t


พญ. ฟ้าอรุณ ศราวุธธิกุล 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : fararun.sar@mfu.ac.th

นพ. ชนาธิป เปรมวิชัย 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6503
อีเมล : chanatip.pra@mfu.ac.th

นพ. กรวิชญ์ สวนาพร 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6607
อีเมล : korawit.saw@mfu.ac.th

นพ. กิตติศักดิ์ ฐิติปัญญา 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6588
อีเมล : kittisak.thi@mfu.ac.th


พญ. ศุภวรรณ์ อรรครัตนกุล 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6607
อีเมล : supawan.ark@mfu.ac.th

นพ. นฤชิต บุญกังวาน 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6601
อีเมล : naruechit.boo@mfu.ac.th

พญ. ศลิษา ศรีวงศ์พรธนา 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6601
อีเมล : salisa.sri@mfu.ac.th

พญ. สุณิชา วิทยพิบูลย์ 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6601
อีเมล : sunicha.wit@mfu.ac.th


นพ.วงศ์ตะวัน จันทร์เทวี 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6588
อีเมล : vongtawan.jun@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร. สุรเชษฐ์ วุฒิศิลป์
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6579
อีเมล : surachet.woo@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร. ภควดี สมหวัง
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6580
อีเมล : puckavadee.som@mfu.ac.th

ผศ. ดร. ธนียา หาวิเศษ
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6580
อีเมล : thaneeya.haw@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)


อาจารย์ ดร. ปฐเมศร์ โฆษิฐารัตนกูล
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6576
อีเมล : pathamet.kho@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร. อาทิตา ปัญญาเทพ
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6575
อีเมล : atita.pan@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร. กมลนารี โชตินันทกุล
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6579
อีเมล : kamonnaree.cho@mfu.ac.th

ผศ. ดร. นิตยา จันซิว
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6575
อีเมล : nittaya.cha@mfu.ac.th


อาจารย์ ดร. ไอดา มูฮำหมัดอารี
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6580
อีเมล : aida.moo@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภัทรานุช ชูศรี
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6575
อีเมล : pattranuch.chu@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.ศิวาภรณ์
ศิวะศิลป์ประศาสน์

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6576
อีเมล : sivaporn.siv@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

อาจารย์ ปุณยวีร์ จิระรัตนวรรณ
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6605
อีเมล : poonyawee.jir@mfu.ac.th


อาจารย์ ดร.วรรณิศา สุโขรัมย์
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6578
อีเมล : wannisa.suk@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

อาจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ คำศรีใจ 
อาจารย์ 

โทรศัพท์ภายใน : 6578
อีเมล : utcharaporn.kam@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.กีรติ วันชัย
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6576
อีเมล : keerati.wan@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)​​​​​​​

อาจารย์ ดร. อัจฉรา จันทร์อยู่ 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6576
อีเมล : adchara.jan@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)


อาจารย์ ดร. ศิริภัทร์
อาลักษณสุวรรณ

อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6575
อีเมล : siripat.alu@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)

อาจารย์ กีรติ์การ  สมส่วน
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6578
อีเมล : keerakarn.som@mfu.ac.th
(ข้อมูลเพิ่มเติม)


อาจารย์ ดร.นฤดล ธีรภัทรกานต์ 
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6587
อีเมล : narudol.tee@mfu.ac.th

อาจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขใจ
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6578
อีเมล : benjamard.suk@mfu.ac.th

นพ.อุ้มรัก จึงวิโรจน์
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6588
อีเมล : aumrak.jue@mfu.ac.th

นพ. ศุภกิจ คูธารทอง
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

พญ.รองรัตน์ ฝักเจริญผล
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

พญ.ชะรอยบุญ ภูวตานนท์
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -


พญ.กวินนาฎ วงศ์สิโรจน์กุล
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

พญ.สุพิชญ์กานต์ ชีวสุขานนท์
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : -
อีเมล : -

รศ.นพ.สิทธิพร บุณยนิตย์
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6572
อีเมล : sittiporn.pun@mfu.ac.th

นพ.วิวรรธน์ เชี่ยวศิลป์
อาจารย์

โทรศัพท์ภายใน : 6605
อีเมล : wiwat.chi@mfu.ac.th