คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

1. น.ส.พิมศิริ     เต็งธนกิจ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 นายกสโมสรนักศึกษา
2. น.ส.ชมมัชชา  มาชัย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยนายกสโมสรนักศึกษา
3. นายนครินทร์  ศรีษะเกตุ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 อุปนายกฝ่ายในคนที่ 1
4. นายธนกริช    ธรรมทัช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 อุปนายกฝ่ายในคนที่ 2
5. น.ส.ณัฐนรี    เมฆาพันธุ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 อุปนายกฝ่ายนอก
6. น.ส.ปุญญิศา วาณิชย์เจริญชัย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เลขานุการ
7. น.ส.บุญสิตา  เสือทอน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เลขานุการ
8. น.ส.ภัทรวรรณ ศานติธรรม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เหรัญญิกสโมสรฯ
9. น.ส.รัชนีกร  ดวงจันทร์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เหรัญญิกสโมสรฯ
10. นายภีมวัจน์  จุลเจิม นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประธานชั้นปี 2
11. น.ส.พรปวีณ์  ภิรมย์บูรณ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประธานชั้นปี 3
12. น.ส.ฉัชสิริ    เอื้ออารีย์จิต นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 เหรัญญิกชั้นปี 2
13. นายภูรินทร์  จารุกรุณา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 กรรมการ
14. น.ส.แสงทิพย์  หล่อสิทธิวงศ์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 กรรมการ
15. น.ส.รุ่งไพลิน กิจธุระ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 กรรมการ
16. นายโอสธี  ศุภกา นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 กรรมการ
17. นายสหัสวรรษ  เทพภิบาล นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 กรรมการ
18. น.ส.อรนลิน  ตังติสานนท์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 กรรมการ
19. นายวรปัญญ์ เดิมยิงริง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 กรรมการ
20. น.ส.นัจจนันท์  เอี่ยมปาน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 กรรมการ
21. น.ส.ทิพย์ปฐวี  วุฒิชัยอภิรมย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 กรรมการ

>>เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 <<