ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,
ชั้น 4 อาคารปรีคลินิก M3 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6566
โทรสาร 0-5391-6570
อีเมล med@mfu.ac.th