เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555  เพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐในด้านการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างครบวงจร และมีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาและเพิ่มจำนวนแพทย์เพื่อสนองตอบตามความต้องการของ ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 และทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน โดยมี พลโท ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ นพดล วรอุไร อดีตประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ 

ปรัชญา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มุ่งเน้นเสริมสร้างบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถประกอบเวชปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม ใฝ่รู้ และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคม โดยเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ สามารถดำรงตนและเป็นที่พึ่งของชุมชน

วิสัยทัศน์
สถาบันการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อชุมชนอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่ยั่งยืน  (เป้าหมาย 5 ปี พ.ศ. 2569)

พันธกิจของหน่วยงาน
1. สร้างบัณฑิตแพทย์ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม แห่งวิชาชีพแพทย์
2. ให้บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล
3. สร้างงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นแพทย์ มีความรู้และมีพหุศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานในระบบสุขภาพของประเทศไทย มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในชุมชนที่มีความแตกต่างของสังคม วัฒนธรรมและทรัพยากร รู้เท่าทันพลวัตของสุขภาพโลก มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน และเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์
  2. สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด และทฤษฎี ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ความรู้ทางการแพทย์คลินิก ระบบสุขภาพของประเทศไทย และความแตกต่างของระบบสุขภาพในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานทางคลินิก และการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชน รวมทั้งสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม
  4. สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกของทีม เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
  5. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูลด้านการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม
  6. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูลด้านการแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

อัตลักษณ์
ความรู้เป็นเลิศ เชิดชูจรรยาบรรณ มุ่งมั่นเพื่อชุมชน คิดค้นและวิจัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้านภาษา ศรัทธาความเป็นไทย

ค่านิยม (Values)
MFU FIRST (Flexibility Integrity Resourcefulness Spirit Teamwork)