ขอเชิญ อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพนักศึกษาแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการนักศึกษา

ขอเชิญ อาจารย์และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมโครงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพนักศึกษาแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

กำหนดการ

โครงการแนะแนวเส้นทางวิชาชีพนักศึกษาแพทย์ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ห้อง ๔๑๒ อาคารปรีคลินิก ชั้น ๔ และอาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

เวลา

รายการ

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.

ลงทะเบียน ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ห้อง ๔๑๒ อาคารปรีคลินิก ชั้น ๔

กล่าวเปิดงาน และแจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ศุภร  โรจนนินทร์ 

     คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น.

การจัดสรรแพทย์ผู้ทำสัญญา การแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์

โดย พญ.เยาวลักษณ์  จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรฯ

      โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

พัก รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ - ๑๑.๓๐ น.

แนวทางการศึกษาต่อเป็นแพทย์ประจำบ้านศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

โดย พญ.เยาวลักษณ์  จริยพงศ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิตบุคลากรฯ และ

      แพทย์พี่เลี้ยงศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

     โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

๑๑.๓๐ - ๑๑.๕๐ น.

เส้นทางการสมัครต้นสังกัดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและการรับทุนศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน

โดย รศ.พล.ต.หญิง พญ.แสงแข  ชำนาญวนกิจ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

๑๑.๕๐ - ๑๒.๐๐ น.

ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น

พัก รับประทานอาหารกลางวัน

ณ ลานกิจกรรมในร่มอาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

 

เวลา

รายการ

๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.

ปิ๊กเฮือนเยือนเหย้า บอกกล่าวเล่าเรื่อง ณ ห้องประชุมประดู่แดง ๒            อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

โดย ๑. นายแพทย์สันติมน    ทองเกตุ

      ๒. แพทย์หญิงศุภนิดา    ทาวงศ์

      ๓. นายแพทย์ภาณุพงศ์   ภูเขา

  • แพทย์หญิงสิริภัทร    คูตระกูล

 

 

 

 

  • 753 ครั้ง