โล่รางวัล Popular vote poster presentation

หมวดหมู่ข่าว: medicine-รางวัลต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้รับ

โล่รางวัล Popular vote poster presentation ในหัวข้อ พฤติกรรมส่วนบุคคลในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  โดย นศพ.โชษิตา ว่องอิสริยวณิช และคณะ

(อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.นพ.ปวีณ  ตั้งจิตต์พิสุทธิ์)

  • 1122 ครั้ง