ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 Admission1

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ระบบ Admission1 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2564 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกได้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยอำนาจการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ระบบ Admission1 จำนวนทั้งสิ้น 16 คน 

- รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564  รอบที่ 3 Admission1   ดาวน์โหลด 

 |   |  873 ครั้ง