ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565
รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการสอนสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตา ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ไปแล้วนั้น  บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกได้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยอำนาจการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

 

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือ   <<  ดาวน์โหลด  >>

-  เอกสารยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รอบ 2 โควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565  <<  ดาวน์โหลด  >>

 

***ส่งเอกสาร รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา  ทางอีเมล์ : medapp.mfu@gmail.com   ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565  ***

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  4984 ครั้ง