สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงลงพระนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

วันนี้ 28 พฤศจิกายน 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องการเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่คณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 - 4 และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวันที่สอง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันนี้ทรงปาฐกถาพิเศษพระราชทานในหัวข้อที่ 3 เรื่องมะเร็งกับการควบคุมการเจริญของเซลล์ และหัวข้อที่ 4 การเริ่มยับยั้งการเกิดมะเร็ง จากนั้นเสด็จไปห้องประชุมชั้น 15 ทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นฐานในการแก้ไขปัญหา ขยายขีดความสามารถของแต่ละสถาบัน ในการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยการส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการวิจัย ตลอดจนการให้บริการวิชาการและบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันชั้นนำในการศึกษาวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล โดยบูรณาการทางวิทยาศาสตร์ในโครงการวิจัยด้านต่าง ๆ นำไปสู่การวินิจฉัยป้องกันและรักษาโรคอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ในการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ด้านสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นสถาบันมุ่งสร้างบัณฑิตแพทย์ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์ สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพเวชการ และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะของผู้นำ อุทิศตนเพื่อสังคมเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และสามารถดำรงตนเป็นที่พึ่งของชุมชนได้

ชมประมวลภาพได้ที่นี่
 

 |   |  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  1297 ครั้ง