สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จมาทรงเปิด “อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เสด็จมาทรงเปิด “อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อเป็นแหล่งผลิตแพทย์เพื่อชุมชน ตามรอยพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมุ่งหมายจะพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้โดยกว้าง

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขของภูมิภาค

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

อาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เริ่มก่อสร้างเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีลักษณะเป็นอาคารสูง 15 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 34,570 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนและวิจัย และห้องสมุด ซึ่งใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์อีกด้วย

  • 508 ครั้ง