อบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1/2563

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

 สำนักวิชาแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จัดการอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1/2563 (BASIC MEDICAL EDUCATION FOR MEDICAL TEACHERS ) สำหรับบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสถาบันร่วมผลิต
ในวันที่ 18-20 กันยายน 2563
ณ ห้อง 518 อาคารปรีคลินิก ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดาวน์โหลด   กำหนดการ  
               ใบสมัคร  หรือ สมัครผ่าน Online

ติดต่อประสานงานที่ 

คุณอรทัย ราชอุ่น          เบอร์โทรศัพท์ 089-9544870    อีเมล: orthai.rat@mfu.ac.th

คุณดวงจิตร์  ทองนาคะ         เบอร์โทรศัพท์ 064-9947164    อีเมล: duangjit.tho@mfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 457 ครั้ง