ร่วมฟังสรุปผลการทำกิจกรรมภาคสนาม ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประจำสำวิชาแพทยศาสตร์ ร่วมฟังสรุปผลการทำกิจกรรมภาคสนาม ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5
-การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย
-การดูแลผู้ป่วยในแต่ละแผนกของโรงพยาบาลชุมชน
-การทำวิจัยนักศึกษา
-การดูงานคลินิกพิเศษดูแลผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ  ระบบปฐมภูมิCOPC
-สะท้อนคิดทบทวนประสบการณ์
และรับ นศพ.กลับจากแหล่งฝึก
โรงพยาบาลพาน
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ 
โรงพยาบาลเทิง 
โรงพยาบาลแม่ลาว 
และโรงพยาบาลพญาเม็งราย 
3 กันยายน 2563

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 427 ครั้ง