นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 กันยายน 2563

นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ เดินทางไปศึกษาดูงาน
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระดับจังหวัด
โรงพยาบาลแม่ลาว ระดับอำเภอ
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระดับตำบล 
เพื่อศึกษาเรื่อง ระบบการเฝ้าระวังโรคระดับจังหวัด  ระดับอำเภอ และ ระดับตำบล ในรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพแพทย์พื้นฐาน ซึ่งจะเน้นเรื่องงานระบบาดวิทยา 
 

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 377 ครั้ง