อบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2/2563

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

 สำนักวิชาแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จัดการอบรมแพทยศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2/2563 (STUDENT ASESSMENT IN MEDICAL EDUCATION ) สำหรับบุคลากรสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสถาบันร่วมผลิต
ในวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร E-Park ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดาวน์โหลด   กำหนดการ  
               ใบสมัคร  หรือ สมัครผ่าน Online

ติดต่อประสานงานที่ 

คุณอรทัย ราชอุ่น          เบอร์โทรศัพท์ 089-9544870    อีเมล: orthai.rat@mfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 749 ครั้ง