ผ่านการรับรองจาก สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือ สมพ.

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผ่านการรับรองจาก สถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือ สมพ.

โดยมีมติ เห็นชอบรับรองมาตรฐาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2564 และมีมติเห็นชอบให้การรับรองสถาบัน

โดยมีโรงพยสบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลลำพูนกระทรวงสาธารณสุขเป็นสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลัก

(3 มีนาคม 2564)

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 429 ครั้ง