้รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการสอนสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ไปแล้วนั้น  บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกได้พิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยอำนาจการตัดสินผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ดังนี้

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ   <<ดาวน์โหลด>>

 

สำนักวิชาแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 2466 ครั้ง