รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรแพทศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบ้ณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง เพิ่มเติม ดังนี้

- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ดาวน์โหลด

 

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 184 ครั้ง