รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง เพิ่มเติม

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องจากมีผู้สลิสิทธิ์เข้าศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง เพิ่มเติม  ดังนี้

- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง เพิ่มเติม  ดาวน์โหลด

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 943 ครั้ง