ประกาศ รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง

หมวดหมู่ข่าว: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

บัดนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ได้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาจนครบจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว 
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง ดังนี้

- รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ระบบโควตาภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง   ดาวน์โหลด  

| ผู้เขียนข่าว Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 1463 ครั้ง