งานวิจัยอาจารย์

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

# Title Journal Author Link
1 Predictive factors for suicidal attempts: A case‐control study. Perspect Psychiatr Care Poom Chompoosri, MD. (Co-author) File
2 Neurobiology of Hallucinations. Academic Psychiatry and Psychology Journal Poom Chompoosri, MD. (main author) File
3 Amphetamines: A review of forensic medicine. Chula Med J 2016;60(4):399-412. Arnon Jumlongkul,MD File
4 Comparison between formaldehyde and salt solutions for preservation of human liver and brain slices Chula Med J 2017;61(1)17-30. Arnon Jumlongkul and Pongpon Traithepchanapai. File
5 Care for victims of sexual abuses: physical, mental and legal remedy. Chula Med J 2016;61(5):603-18. Arnon Jumlongkul File
6 Ethics and code of conduct for human research. Chula Med J 2016 May – Jun;60(3): 247 - 54 Arnon Jumlongkul File
7 Design and Fabrication of Robotic Autopsy Saw Arnon Jumlongkul and Panuwat Chutivongse File
8 Ethyl alcohol in forensic aspects Chula Med J 2016;60(3):283-96 Arnon Jumlongkul File
  • 1

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษา

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษา

# Researcher Project Title Fund
1 test test testtest
2 test test testtest
  • 1