งานวิจัยนักศึกษา

วิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัยและนวัตกรรม

# Title Journal Author Advisor Link
1 การศึกษาการกลับมารับการักษาก่อนเวลานัดของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย นศพ.ธนพร อิงคนินันท์ รศ. พ.อ. พญ.แสงแข ชำนาญ Donwload File
2 ความรู้และเจตคติต่อโรคเบาหวานในผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของในตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นศพ.กนกฉัตร กาญจนนิตย์ พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์และ ผศ.พญ.พัชรินทร์ ปิงเมืองแก้ว Donwload File
3 พฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สองของคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลแม่จัน จังหวัดเชียงรายที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมได้ นศพ.สิริภัทร คูตระกูล พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์, นพ.อานนท์ จำลองกุลและนพ.เกษตร ฉิมพลี Donwload File
4 สาเหตุที่ทำให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกหลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ที่โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นศพ.ทศพร ธำรงคุณากร Donwload File
5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิด Acute exacerbation ในผู้ป่วย COPD ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง นศพ.พัชรพลอย วิราทนา นพ.อานนท์ จำลองกุล ,พญ.พิริยา พจนามาตร์ Donwload File
6 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เกิดการกำเริบ นศพ.ภาณุพงศ์ ภูเขา พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์ ,พญ.ญนิณี อนุศิษฎ์วิวัฒน์ Donwload File
7 แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพกับการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในหญิงชาวไทยภูเขา อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นศพ.ธนพงษ์ วงศ์รัตน์ พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์ ,พญ.สริตา หวังจิรนิรันดร์ ,นพ.นพปฎล พรรณราย Donwload File
8 การประเมินความเครียดและความต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย นศพ.เศรษฐกาญจน์ นวลคำมา พญ.จิตรลดา อุทัยพิบูลย์ Donwload File
  • 1

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษา

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการศึกษา

# Researcher Project Title Advisor
1 testtetst tetsttets testetts
  • 1