งานวิจัยนักศึกษา

The action "new" (controller "DaengOx\Studentproject\Controller\MedstudentcurrentprojectController") is not allowed by this plugin / module. Please check TYPO3\CMS\Extbase\Utility\ExtensionUtility::configurePlugin() in your ext_localconf.php / TYPO3\CMS\Extbase\Utility\ExtensionUtility::configureModule() in your ext_tables.php.