รับสมัครพนักงานสายวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์

Categories: medicine-ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานสายวิชาการสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานสายวิชาการ
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ และ แพทย์ สังกัดสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นคลินิก

คุณสมบัติ

 1. เป็นผู้ที่มีวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับอนุมัติบัตร ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งของแพทยสภา หรือจากสถาบันศึกษาอื่นใดที่แพทยสภารับรองและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว หรือได้รับปริญญาอื่นใดที่เทียบเท่า หรือสูงกว่า
 2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมที่จะเป็นครูแพทย์
 3. เป็นผู้ที่มีศีลธรรมและความประพฤติที่ดี ไม่เคยมีประวัติเสียหาย
 4. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและมีความตั้งใจจะอุทิศเวลาให้แก่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้วยความเสียสละ
 5. เป็นผู้ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์เห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เพียงพอที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัย
 6. เป็นผู้ที่มีความเต็มใจและพร้อมที่จะร่วมสอนนักศึกษาแพทย์หรือสำนักวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับปรีคลินิก และคลินิก รวมทั้งร่วมทำงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้ดี

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 1. อายุรศาสตร์
 2. ศัลยศาสตร์
 3. กุมารเวชศาสตร์
 4. สูติ-นรีเวชวิทยา
 5. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 6. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

และ

 1. วุฒิการศึกษา ด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้ (รับ 4 ตำแหน่ง)
  1.1  แพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน หรือ วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  1.2  ปริญญาเอก ด้าน
         - ระบาดวิทยา หรือ ระบาดวิทยาคลินิก (Epidemiology or Clinical epidemiology)
         - สาธารณสุขศาสตร์ (Public health)
         - เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาโทด้านสาธารณสุขศาสตร์ (รับ 1 ตำแหน่ง)
  โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้านชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

การรับสมัคร

 • กำหนดวันเวลารับสมัครและวิธีการรับสมัคร
  • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัคร เมื่อคัดเลือกได้ผู้ที่เหมาะสมเพียงพอแล้ว
 • วิธีการรับสมัคร
  • ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง
   หรือทางไปรษณีย์ที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถาม

     นางเสาวลักษณ์  ชัยสุข
     โทร. 0 5391 6590
     อีเมล์ : saowaluk.cha@mfu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร

| Created by Sitthiphong Janfong | อ่านข่าวทั้งหมด 2521 ครั้ง